Logo Air Miles

Air Miles

Login om uw saldo te bekijken.

PRIVACY VERKLARING EN GEBRUIK VAN COOKIES

Datum laatste wijziging: 15 juli 2020

Air Miles Digitaal is het online platform waar je je gespaarde Air Miles kunt inwisselen voor digitale producten. Deze producten kunnen vervolgens bij de partners van Air Miles Digitaal worden gebruikt voor de aankoop of het gebruik van diensten en producten.

Loyalty Management Netherlands B.V. (hierna ‘LMN’, ‘wij/we’, ‘onze/ons’) is eigenaar van de webwinkel Air Miles Digitaal en houder van het domein www.airmilesdigitaal.nl.

Digital Content Company B.V. (hierna ‘DCC’) beheert Air Miles Digitaal namens LMN en voert bepaalde werkzaamheden voor haar uit.

Contactgegevens

Digital Content Company B.V.
Kamer van Koophandel nummer: 67465412
Wilgenweg 16b
1031 HV Amsterdam

Telefonisch kun je ons bereiken op 020-7718640 en per e-mail via airmilesdigitaal@digitalcontentcompany.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het gebruik van je Air Miles-account en wanneer je bij ons aankopen doet, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van je website www.airmilesdigitaal.nl (hierna de ‘Website’). Wij kunnen daarnaast je persoonsgegevens verwerken wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als je een vraag hebt over onze dienstverlening en/of wanneer wij op een andere wijze een (zakelijke) relatie met je hebben.

Air Miles Digitaal hecht groot belang aan je privacy. De persoonsgegevens die wij over je verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hier leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn en hoe je die kunt uitoefenen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Digital Content Company B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Deze Privacy Verklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor DCC als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. DCC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegevensverwerkingen van derden die zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld de partners en de websites van de partners van Air Miles Digitaal.

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Air Miles Digitaal zijn verbonden, bijvoorbeeld de websites van de partners van Air Miles Digitaal. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan en raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voor je van deze websites gebruik maakt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

Persoonsgegevens die je opgeeft wanneer je een Air Miles-account aanmaakt en gebruikt

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Air Miles Digitaal moet je inloggen op de Website. Je kunt dit doen via je bestaande Air Miles-account (aan te maken na registratie van je Air Mileskaart). Hiervoor verwerken wij je naam, initialen, e-mailadres, gebruikersnaam en je wachtwoord. Wij loggen het gebruik van deze portals en houden bij wanneer met een bepaald e-mailadres is ingelogd. Je kunt via onze Website, wanneer je bent ingelogd op Air Miles-account, een overzicht raadplegen van de door jouw gespaarde Air Miles. Wanneer je je Air Miles inwisselt, houdt Air Miles Digitaal bij wanneer je dit hebt gedaan en welke digitale producten je met de Air Miles heeft gekocht.

Persoonsgegevens die wij van je verwerken wanneer je via ons een aankoop doet

Dit zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het aanbieden van onze diensten, zoals: voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, en alle andere informatie die je in het kader van onze dienstverlening aan ons doorgeeft. Wij houden daarnaast bij welke bestellingen je hebt geplaatst en wanneer dit is geweest.

Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt

Dit zijn persoonsgegevens die je invult op het contactformulier op onze Website of persoonsgegevens die je opgeeft wanneer je via e-mail contact opneemt. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en overige gegevens die je zelf doorgeeft zoals de inhoud van je vraag, verzoek of klacht.

Persoonsgegevens die Air Miles Digitaal ontvangt of genereert door het gebruik van onze Website

Wij kunnen wanneer je gebruik maakt van onze Website persoonsgegevens verwerken die in kaart brengen hoe je met de door ons verstrekte informatie omgaat. De server waarop onze Website staat, genereert automatisch log-bestanden met enkele gegevens over je internetverbinding en computer: je IP-adres, de naam, versie en taal van je browser en de naam en eventuele versie van het besturingssysteem van je computer. Daarnaast worden de datum en URL (het adres van een bestand op internet) van de bezochte pagina(‘s) bewaard. Deze gegevens gebruiken we om de Website aan je te kunnen tonen en voor bezoekersanalyse met als doel verbetering van de inhoud en werking van de Website.

Om onze Website optimaal te laten functioneren en aan te kunnen passen op je voorkeuren gebruiken we zogeheten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie over je bezoek aan deze Website. Cookies brengen geen wijzigingen in je computer aan en kunnen geen virussen bevatten. Als je je browser zo hebt ingesteld dat deze geen cookies accepteert, kun je mogelijk geen of niet goed gebruikmaken van (delen van) onze Website.

Daarnaast bouwen we interesseprofielen op zodat we weten welke artikelen we je de volgende keer kunnen aanbieden. Naast de cookie(s) voor het functioneren van onze Website, plaatst Google bij je bezoek een cookie voor Google Analytics. Hierdoor kunnen wij analyses en rapportages maken over het bezoek en het functioneren van onze website. De informatie die Google hiervoor verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet doorgegeven. Google kan de verzamelde gegevens aan derden verschaffen als deze de informatie namens Google verwerken of als Google hier wettelijk toe wordt verplicht. Hierop hebben wij geen invloed. Voor meer informatie zie de Privacy en Voorwaarden pagina van Google .

Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van een andere (zakelijke) relatie die wij met je hebben

Ook wanneer je geen bestellingen via de Website bij ons plaatst kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je een leverancier van ons bent. Wij kunnen in dat geval bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens vastleggen: voor- en achternaam (voorletters), geslacht, e-mailadres (werk en privé), telefoonnummer (werk en privé), naam van de organisatie waar je werkzaam bent, gegevens over de geleverde goederen en diensten en de afhandeling daarvan.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Aanbieden van diensten

In de offertefase en nadat je via de Website een bestelling heeft geplaatst zullen wij je persoonsgegevens verwerken om een overeenkomst met je aan te gaan en om deze uit te voeren. Hiervoor hebben wij in elk geval je contactgegevens nodig en hebben wij gegevens nodig om de financiële afhandeling (betaling met Air Miles en met andere door Air Miles Digitaal geaccepteerde betaalmethodes, zoals iDEAL) te kunnen doen. Ook andere persoonsgegevens kunnen nodig zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, dit is afhankelijk van het soort dienstverlening die wij voor je uitvoeren.

Om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om anderszins contact te onderhouden

Wij gebruiken contactgegevens van Air Miles kaarthouders die één of meerdere artikelen hebben gekocht om hen op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen. Voor het verzenden van zakelijke berichten aan genoemde Air Miles kaarthouders heeft Air Miles Digitaal een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien noodzakelijk vragen wij je om toestemming hiervoor.

Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijke verplichting die op ons rust en/of om te kunnen voldoen aan normen en standaarden uit onze branche. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens te bewaren op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Als je een (potentiële) klant van ons bent verwerken wij je persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je zullen aangaan of zijn aangegaan. Air Miles Digitaal kan ook persoonsgegevens verwerken omdat Air Miles Digitaal hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om onze diensten onder de aandacht te brengen bij onze Air Miles kaarthouders die één of meerdere aankopen hebben gedaan. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, gaan wij eerst zorgvuldig na of jouw belangen hieraan niet in de weg staan. Ten slotte kunnen wij je persoonsgegevens verwerken omdat er een wettelijke verplichting op ons rust. Wanneer wij geen beroep kunnen doen op voornoemde grondslagen, kunnen wij je om toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken, en of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten.

Wanneer je een klant of leverancier van ons bent, bewaren wij je persoonsgegevens maximaal 60 dagen na het einde van de overeenkomst die wij met je hebben (met uitzondering van gegevens die onder de boekhoud en bewaarverplichting van 7 jaar vallen).

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met partijen die namens ons bepaalde diensten uitvoeren en als verwerker namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een externe partij voor de hosting van de Website. Wanneer wij een verwerker inschakelen sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partij, zodat zij contractueel verplicht zijn om op een zorgvuldige wijze met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Nadat je een bestelling via de winkelwagen van Air Miles Digitaal hebt geplaatst, verstrekken wij je gegevens niet aan de betreffende derde partij. Na het ontvangen van je E-voucher moet je je soms ook nog registreren bij de partner van het product, wanneer je er gebruik van wilt maken.

Wij kunnen in voorkomend geval je persoonsgegevens doorgeven aan (beoogde) rechtsopvolgers om onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk voort te kunnen zetten.

Wij kunnen tenslotte je persoonsgegevens delen met daartoe bevoegde overheidsinstanties. Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan overheidsinstanties zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld als in het geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.

Worden je persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Allereerst worden je persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van e-mail dienstverleners of hosting partijen die buiten de EER zijn gevestigd. Wij zullen in voorkomende gevallen maatregelen nemen de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door te controleren of een partij is aangesloten bij het Privacy Shield (bij doorgifte naar de Verenigde Staten) of door een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de Standard Contractual Clauses.

Zijn je persoonsgegevens veilig?

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zorgen voor een passende technische en organisatorische beveiliging om de persoonsgegevens die we van je krijgen en verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken, waaronder encryptie, toegangscodes en firewalls. Zo voorkomen we ongeautoriseerde toegang tot en verwerking van deze gegevens.

Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot je persoonsgegevens, die gebonden zijn aan (afgeleide) wettelijke en contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

Om misbruik van je gegevens te voorkomen verzoekt Air Miles Digitaal je om nooit je gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, behalve wanneer je inlogt op de Website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Air Miles Digitaal. Daarnaast heeft je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je rechten zijn niet absoluut. In sommige gevallen kunnen wij niet aan je verzoek voldoen, bijvoorbeeld omdat een wettelijke verplichting zich hiertegen verzet. Wij zullen je in zo een geval hierover informeren.

Wanneer je je rechten wil inroepen, kunt je hiervoor schriftelijk contact opnemen. U vindt onze contactgegevens bovenaan deze Privacy Verklaring. Wij kunnen je vragen om aanvullende gegevens om je identiteit te controleren voordat wij je verzoek in behandeling nemen.

Tot slot willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beleid ten aanzien van cookies

De term “cookies” wordt gebruikt in dit document als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die je browser op je computer of toestel plaatst. Cookies helpen je browser om door een website te navigeren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op je computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Indien een server een webbrowser gebruikt om cookies te lezen, kunnen zij een website helpen om een gebruiksvriendelijke dienst te leveren. Om je privacy te beschermen geeft je browser een website uitsluitend toegang tot de cookies die deze al aan je heeft gestuurd.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop je reageert op de inhoud van onze website en om ons te helpen je ervaring bij het bezoek aan onze website te optimaliseren.

Cookies onthouden het type browser dat je gebruikt en welke aanvullende browsersoftware je hebt geïnstalleerd. Ook onthouden zij je voorkeuren zoals taal en regio, die dan je standaardinstellingen blijven bij elk volgend bezoek aan de website.

Een aantal cookies die wij gebruiken zijn sessie-cookies en duren tot het moment dat je je browser afsluit. Andere cookies blijven langer op je computer opgeslagen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken.

Hoe kan ik het gebruik van cookies weigeren en deze verwijderen?

Wij gebruiken cookies niet om informatie te verkrijgen die tot jou als persoon herleidbaar is. Als je wilt kun je ervoor kiezen om de cookies geplaatst door Air Miles Digitaal te weigeren of te blokkeren door je browserinstellingen te wijzigen; zie de Help-functie in uw browserprogramma voor meer informatie hierover.

Let op: de meeste browsers accepteren cookies automatisch. Het kan dus zijn dat je de cookies actief moet te verwijderen of blokkeren als je niet wilt dat de cookies worden gebruikt. Je kunt ook op www.allaboutcookies.org kijken voor gegevens over het verwijderen of weigeren van cookies, en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele telefoons en hoe je deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij je naar de gebruiksinstructies van je mobiele toestel.

Indien je het gebruik van cookies weigert, kun je nog steeds onze websites bezoeken, maar het kan zijn dat een aantal functies niet goed werken.

Wijzigingen met betrekking tot dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid en gebruik van cookies wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid en/of in de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Bovenaan deze Verklaring staat de datum van de laatste wijziging vermeld. Wij raden je aan om ons beleid regelmatig te bekijken.

Hoe je ons kunt bereiken

Indien je contact wilt opnemen met Air Miles Digitaal over ons privacybeleid en het gebruik van cookies, kun je een email sturen aan: airmilesdigitaal@digitalcontentcompany.nl