Logo Air Miles

Air Miles

Login om uw saldo te bekijken.

Disclaimer

Datum laatste wijziging: 11 juli 2019

Loyalty Management Netherlands B.V. (hierna ‘LMN’, ‘wij/we’, ‘onze/ons’) is eigenaar van de webwinkel Air Miles Digitaal en houder van het domein www.airmilesdigitaal.nl.

Digital Content Company B.V. (hierna ‘DCC’) beheert Air Miles Digitaal namens Loyalty Management Nederland en voert bepaalde werkzaamheden voor haar uit.

Aansprakelijkheid www.airmilesdigitaal.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.airmilesdigitaal.nl (hierna ‘de Website’). Door gebruik te maken van de Website gaat de bezoeker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. Air Miles Digitaal behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen, zonder voorafgaande berichtgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker van de Website om regelmatig de voorwaarden te lezen. Onderstaande bepalingen bevatten enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via Air Miles Digitaal

Air Miles Digitaal verkoopt via de Website digitale producten. Wanneer een bezoeker heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, betaalt de bezoeker deze via de winkelmand van Air Miles Digitaal en ontvangt digitaal het gekochte product (in de vorm van een e-voucher met code) van Air Miles Digitaal. Het product kan vervolgens bij een van de partners van Air Miles Digitaal worden gebruikt voor de aankoop van diensten en producten. De product- of dienstervaring vindt aldus plaats bij de betreffende shop van een partner van Air Miles Digitaal. Air Miles Digitaal is om die reden niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan, of ontstaan door, de door de bezoeker bestelde producten/diensten.

Air Miles Digitaal kan er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie en de achterliggende producten en diensten van de partners worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Air Miles Digitaal garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst van een partner van Air Miles Digitaal zoals genoemd op de Website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en/of diensten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de bezoeker van de Website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Website verkregen informatie.

Websites van derden

Op de Website en het product zijn links opgenomen naar diverse websites en webshops van partners of andere derden. Air Miles Digitaal en/of DCC zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites en webshops. Air Miles Digitaal en/of DCC zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en webshops en/of de wijze waarop websites van partners of andere derden omgaan met de (persoons)gegevens van de bezoeker. De bezoeker van de Website dient hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, het copyright notice en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website van de partner of andere derde die zij bezoekt te lezen. Wanneer een bezoeker vragen heeft over een website/webshop van een partner of andere derde kan deze contact opnemen met de desbetreffende website/webshop. Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende websites van toepassing.

Websites/webshops kunnen vermelden dat bepaalde product- of dienstgroepen worden geleverd door een andere websites/webshops (een andere derde). Dit betekent dat beide partijen samenwerken voor de verkoop van die bepaalde product- of dienstgroep.

Foutieve informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Air Miles Digitaal en/of DCC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de Website. Air Miles Digitaal en DCC aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de (on)bereikbaarheid van de Website.

Air Miles Digitaal toont producten/diensten van verschillende websites/webshops van partners. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de websites/webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze websites/webshops dit niet tijdig doorgeven aan Air Miles Digitaal en/of DCC. Air Miles Digitaal houdt de wijzigingen van de websites/webshops zo goed mogelijk bij. Air Miles Digitaal is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de websites/webshops hebben aangebracht.

De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Air Miles Digitaal behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Air Miles Digitaal zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen. Nederlands recht is van toepassing op de Website en disclaimer. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, waaronder merkenrecht, databankrechten, auteursrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten, op de informatie op deze Website berusten uitsluitend bij Air Miles Digitaal of de oorspronkelijke rechthebbende(n). Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Air Miles Digitaal, Air Miles, het Air Miles-logo, en het Air Miles Digitaal-logo waaronder in elk geval het handelsnaamrecht, het auteursrecht en het merkenrecht, berusten uitsluitend bij LMN of diens licentiegevers. Bezoekers van de Website mogen dan ook geen informatie van de Website openbaar maken of op welke manier dan ook vermenigvuldigen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Air Miles Digitaal, LMN of diens licentiegevers. Dit geldt zowel voor tekst- als beeldmateriaal, zoals foto’s, video’s en illustraties. De Website mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Air Miles Digitaal, zulks ter beoordeling van Air Miles Digitaal.

Beweringen en meningen

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van de Website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider, Air Miles Digitaal of DCC. Air Miles Digitaal en/of DCC kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.