Mijn aankopen

aantal Air Miles verwijder

nog producten > Totaal: Air Miles +
Bestelling plaatsen
Uw winkelwagen is leeg Terug naar het overzicht

Mijn aankopen

nog producten >
Totaal: Air Miles +
Uw winkelwagen is leeg Terug naar het overzicht

AirMilesdigitaal.nl is eigendom van Loyalty Management Nederland BV ( Air Miles) & Digital Beats BV

Aansprakelijkheid Air Miles Digitaal
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die Air Miles Digitaal gebruiken. Door gebruik te maken van de Air Miles Digitaal website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. 
Air Miles Digitaal behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid. Online aankopen via Air Miles Digitaal
Air Miles Digitaal verkoopt zelf géén producten/diensten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops/sites met de bijbehorende producten/diensten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, betaalt de consument deze bij AirMilesDigitaal.nl, echter de digitale productervaring vindt plaats bij de betreffende shop. Air Miles Digitaal is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan, of ontstaan door de door de gebruiker bestelde producten/diensten.

Digital Beats kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Digital Beats garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.Websites van derden
Op Air Miles Digitaal staan links opgenomen naar diverse websites/shops. Air Miles Digitaal is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites/webshops. Digital Beats is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt. Wanneer een consument vragen heeft over een website/shop kan deze contact opnemen met de desbetreffende website/shop. 

Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing.

Websites/shops kunnen vermelden dat bepaalde productgroepen worden geleverd door een andere websites/shops (een derde). Dit betekent dat beide partijen samenwerken voor de verkoop van die bepaalde productgroep. 


Foutieve informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Digital Beats B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Digital Beats aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.


Air Miles Digitaal toont producten van verschillende websites/shops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de websites/shops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan Air Miles Digitaal. 

Air Miles Digitaal houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. Air Miles Digitaal is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Digital Beats behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Conflicten

Air Miles Digitaal zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de Air Miles Digitaal site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Air Miles Digitaal BV. De website van Air Miles Digitaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Air Miles Digitaal. De website van Air Miles Digitaal mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Air Miles Digitaal, zulks ter beoordeling van Air Miles Digitaal.

Beweringen en meningen
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Digital Beats. Digital Beats kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.