Mijn aankopen

aantal Air Miles verwijder

nog producten > Totaal: Air Miles +
Bestelling plaatsen
Uw winkelwagen is leeg Terug naar het overzicht

Mijn aankopen

nog producten >
Totaal: Air Miles +
Uw winkelwagen is leeg Terug naar het overzicht

Artikel 1 - Definities

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op Koper die gebruikt maakt van de Winkelwagen via de Air Miles Digitaal-site.

- Bezoeker:natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Air Miles Digitaal-sites bezoekt.

- Checkout-module: module op de Air Miles Digitaal-site die de Koper in staat stelt om via Air Miles Digitaal de Producten van Partner te kopen (middels vouchercode/deeplink).

- Air Miles Digitaal-sites: de sites van Air Miles Digitaal contentpartners

- Koopovereenkomst: de overeenkomst die tussen Partner en Koper tot stand komt vanwege de aanschaf door de Koper van één of meerdere Product(en) bij Partner via het plaatsen van een Order op de Air Miles Digitaal-site.

- Koper: Bezoeker die één of meerdere Orders plaatst via de Air Miles Digitaal-site en aldus een Koopovereenkomst sluit met Partner.

- Order of ("Air Miles Digitaal verzamelorder"): het plaatsen van één of meerdere koopopdrachten via de Air Miles Digitaal-site, waarbij Air Miles Digitaal deze aan Partner doorstuurt, en een faciliterende rol speelt bij de betaling van de geplaatste Order(s).

- Partner: partij waarmee Air Miles Digitaal een overeenkomst heeft gesloten en als Partner gerechtigd is om via de Winkelwagen zijn Producten aan te bieden die Koper kan bestellen en kopen.

- Producten: producten binnen de Productgroep die door Kopers via de Air Miles Digitaal-site zijn gekocht en geleverd aan Koper door Partner.

- Payment Service Provider (PSP): de partij die de technische oplossingen en de ondersteunende processen levert, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het betalingsverkeer tussen Air Miles Digitaal en Koper en Partner.

- Service-actie: de acties die Air Miles Digitaal onderneemt naar aanleiding van een vraag, reactie, probleem of klacht van Koper naar aanleiding van een bezoek aan de Air Miles Digitaal-site, het plaatsen van een Order, of naar - aanleiding van een Koopovereenkomst met Partner. In geval Partner onderwerp is van een te initieren Service-actie, zal Air Miles Digitaal Partner hierover informeren, en zo nodig bemiddelen een bemiddelende rol spelen tussen Partner en Koper.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Air Miles Digitaal-site en op het plaatsen van Orders en het kopen van Producten via de Winkelwagen door Koper.

2.2 Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zodra Koper een Order plaatst via de Winkelwagen en derhalve een Koopovereenkomst aangaat met één of meerdere Partners.

2.3 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort; van deze bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken na expliciete schriftelijke goedkeuring van Air Miles Digitaal.

2.4 Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gelden evenzeer ten behoeve van de door Air Miles Digitaal inschakelde tussenpersonen en/of andere derden waaronder uitdrukkelijk begrepen de Partners.

2.5 Air Miles Digitaal kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal op de Air Miles Digitaal-sites worden gepubliceerd en is van toepassing op de door Koper geplaatste Order. Het is raadzaam om de Algemene Voorwaarden (nogmaals) door te lezen alvorens een Order te plaatsen.

2.6 Air Miles Digitaal is (en wordt) geen partij bij de Koopovereenkomst die tussen Koper en Partner/Winkel tot stand komt. Air Miles Digitaal vervult uitsluitend een faciliterende rol als aanbieder van de platform van de Air Miles Digitaal-site, en de Winkelwagen faciliteert tevens in het betalingsproces tussen Partner en Koper. Koper erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt, zodra Partner aan Koper per e-mail de ontvangst van de geplaatste Product(en) van Partner in de Order bevestigt.

2.7 Air Miles Digitaal biedt alleen Kopers vanuit Nederland de mogelijkheid om Orders te plaatsen via de Checkout.

 

Artikel 3 - Vereisten Koper

3.1 Koper dient aan de volgende vereisten te voldoen om gebruik te kunnen maken van de Winkelwagen:

a. Koper is tenminste 18 jaar oud;
b. Koper heeft een geldig e-mailadres en is daarmee bereikbaar;
c. is woonachtig in Nederland.

3.2 Indien Koper er voor kiest om een account aan te maken, is het de verantwoordelijkheid van Koper om zorgvuldig om te gaan met het wachtwoord en de inloggegevens. Koper mag derden hiervan geen gebruik laten maken. Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, almede voor de juistheid van het plaatsen van een Order.

3.3 Koper zal niet in strijd handelen met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, noch met andere toepasselijke wet- of regelgeving.

3.4 Air Miles Digitaal is te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd om (delen van) Orders van Koper niet te verwerken of daar nadere voorwaarden aan te verbinden. Indien Air Miles Digitaal hiertoe besluit, zal Air Miles Digitaal Koper hierover terstond informeren per e-mail.

3.5 Air Miles Digitaal kan overgaan tot het blokkeren van het gebruikmaken van de Checkout, indien daar serieuze gronden voor zijn. Het handelen of nalaten in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden Checkout, vormt een grond.

 

Artikel 4 - Plaatsen Order via Winkelwagen

4.1 Een Bezoeker van de Air Miles Digitaal-site kan overgaan tot het gebruik maken van de Winkelwagen door het plaatsen van een Order. Bezoeker handelt dan als Koper op grond van deze Algemene Voorwaarden, die een Koopovereenkomst aangaat met Partner.

4.2 Koper zal voorafgaand aan het plaatsen van de Order deze Algemene Voorwaarden Winkelwagen accepteren alsmede de algemene voorwaarden van Partner, welke voorwaarden eveneens dienen te worden geaccepteerd alvorens Koper de Koopovereenkomst met Partner kan aangaan.

4.3 De Order zal door Partner verder worden verwerkt conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Partner. Het is Koper niet toegestaan om de Order op een andere manier met Partner af te wikkelen op een andere manier dan als vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden of in de algemene voorwaarden van Partner.

4.4 Koper erkent dat uitsluitend Partner als Partij bij de Koopovereenkomst verantwoordelijk is voor een goede afhandeling hiervan. Air Miles Digitaal biedt als aanbieder van de Winkelwagen een platform aan en is dus geen partij bij de Koopovereenkomst tussen Koper en Partner. Air Miles Digitaal speelt uitsluitend een faciliterende rol bij de betalingen van de Producten, waarbij Air Miles Digitaal gebruik maakt van een Payment Service Provider (PSP).

4.5 Indien Air Miles Digitaal binnen 24 uur na het doorsturen van de Order van Koper van Partner geen bericht heeft ontvangen, is Air Miles Digitaal gerechtigd de Order van Koper te annuleren. Air Miles Digitaal zal Koper hierover terstond berichten.

4.6 Partner streeft ernaar om Koper uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de Order, per email te berichten en de Koopovereenkomst te bevestigen.

4.7 Partner zal Koper per email berichten en informeren over de details van de te leveren diensten.

4.8 Indien Partner één of meer Diensten - toch - niet kan leveren binnen de levertijd, zal Partner hierover Koper als Air Miles Digitaal per email over te informeren. Wederom geldt dat de algemene voorwaarden van Partner van toepassing zijn.

4.9 De eigendom op de geleverde Producten gaat pas over op Koper, als Koper aan zijn volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 
Artikel 5 - Verplichtingen Air Miles Digitaal

5.1 Zoals aangegeven is Air Miles Digitaal geen partij bij de Koopovereenkomst tussen Koper en Partner. Air Miles Digitaal kan dan ook niet garanderen dat Partners hun verplichtingen terzake de uitvoering van de Koopovereenkomst zullen nakomen. Koper kan Air Miles Digitaal hier niet verantwoordelijk voor houden. Air Miles Digitaal is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming (wanprestatie) van Partner in de nakoming van de verplichtingen voorvloeiende uit de Koopovereenkomst noch voor eventuele ondeugdelijke Producten.

5.2 Air Miles Digitaal draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid met betrekking tot de gegevens van de Producten die zijn opgenomen in Winkelwagen. Air Miles Digitaal doet zijn uiterste best om de gegevens met betrekking tot de Producten volledig, juist en up-to-date te houden, maar kan hieromtrent geen garanties afgeven.

5.3 Air Miles Digitaal zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van de Winkelwagen, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zullen functioneren. Air Miles Digitaal zal zich te allen tijde maximaal inspannen om eventuele (internet) storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.

5.4 Koper kan Air Miles Digitaal informeren, vragen stellen, klachten indien over de afhandeling van de Order, de service van Partner. Air Miles Digitaal kan een Service-actie initiëren, waarbij Air Miles Digitaal een bemiddelende rol kan spelen bij een (mogelijk) dispuut of een klacht.

5.5 Air Miles Digitaal is tevens verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Koper met betrekking tot de door Koper geplaatste Order. Air Miles Digitaal draagt het debiteuren-risico bij non-betaling door Koper en is gerechtigd tot het initiëren van incasso-maatregelen.

5.6 Air Miles Digitaal kan Service-acties verrichten. Air Miles Digitaal zal hiertoe overgaan op verzoek van Koper, Partner, of naar eigen beoordeling. Indien een Service-actie is gebaseerd op een klacht van Koper, zal Air Miles Digitaal proberen deze klacht binnen een redelijke tijd te behandelen. Deze Service-acties zijn uitsluitend van toepassing op de Air Miles Digitaal-website.

 

Artikel 6 - Betaling Order

6.1 De betaling van de bestelde Diensten/Producten (die zijn vervat in één Order door Koper) geschiedt door Koper aan Air Miles Digitaal, waarbij Air Miles Digitaal deze betalingen zal (laten) afhandelen en incasseren in samenwerking met de PSP. Air Miles Digitaal maakt ten behoeve van het betalingsverkeer gebruik van de diensten van Loyalty Management Nederland BV ( Air Miles) en Buckaroo International BV. welke feitelijk de betalingen ontvangt ten behoeve van Air Miles Digitaal.  

6.2 De Producten die Koper aanschaft via de Winkelwagen, zal Koper dus aan Air Miles Digitaal voldoen. Koper is niet van zijn betalingsverplichting gekweten jegens Air Miles Digitaal, indien Koper overgaat tot het rechtstreeks betalen aan Partner voor de desbetreffende Producten.

6.3 De Partners van Air Miles Digitaal hebben Air Miles Digitaal gerechtigd om zelf de incassorechten voorvloeiende uit de Koopovereenkomst tussen Partner en Koper uit te oefenen.

6.4 Koper is van rechtswege in verzuim vanaf de dag dat betaling van de Order had moeten plaatsvinden. Hiervan kan sprake zijn in geval van achterafbetaling of creditcardbetaling. Air Miles Digitaal heeft alsdan een vordering op Koper en Air Miles Digitaal kan vanaf die dag vertragingsrente in rekening brengen, alsmede incassomaatregelen nemen. Air Miles Digitaal kan incassokosten in rekening brengen bij Koper.


Wijze van betalen:

g. Air Miles Digitaal heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Loyalty Management Nederland BV ( Air Miles) en Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl).
h. U erkent dat LMN en Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Air Miles Digitaal en dat LMN en Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Air Miles Digitaal, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Air Miles Digitaal wordt erkend.  

 

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

k. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient direct in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.

 
Artikel 7 - Herroepingsrecht en Retour

7.1 Het aanbieden van de digitale content op Air Miles Digitaal.nl zoals E-books,  films, sportwedstrijden, tijdschriften etc. is uitgesloten van het herroepingsrecht. Hiertoe dient consument aan te geven dat hij akkoord gaat met de download / stream en dat hij afziet van het herroepingsrecht.( indien aangegeven bij Partner)

 

Artikel 8 - Gebruik gegevens

8.1 Air Miles Digitaal zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens die Air Miles Digitaal verkrijgt uit hoofde van deze dienstverlening. Air Miles Digitaal committeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

8.2 Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder in ieder geval de auteursrechten, en eventuele andere content op de Air Miles Digitaal-site, berust uitsluitend bij Air Miles Digitaal en/of haar licentiegever(s).

 

Artikel 9 - Overige bepalingen

9.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.

9.2 Air Miles Digitaal is te allen tijde gerechtigd om de inrichting van de Air Miles Digitaal-site en de Winkelwagen, zonder nadere bekendmaking, te wijzigingen. Dit kunnen wijzigingen betreffen die zien op technische of procedurele aanpassingen, maar ook op het verwijderen van sommige Partners en Producten.

9.3 Air Miles Digitaal is gerechtigd om derden (waaronder begrepen een PSP) in te schakelen voor de uitvoering van de diensten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden Winkelwagen.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden Winkelwagenis uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.