Logo Air Miles

Air Miles

Login om uw saldo te bekijken.

Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel1 - Definities

  Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals hierna vastgelegd.

  1. Bezoeker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het online platform Air Miles Digitaal bezoekt.

  2. Consument: een Bezoeker die een natuurlijk persoon is en als Koper een Koopovereenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

  3. Digital Content Company (Hierna: DCC): de besloten vennootschap Digital Content Company B.V. gevestigd te (1031 HV) Amsterdam aan de Wilgenweg 16 B (KvK 67465412). Air Miles Digitaal is een activiteit van DCC en voert namens Loyalty Management Netherlands B.V. bepaalde werkzaamheden voor haar uit.

  4. Loyalty Management Netherlands B.V. / (Hierna: LMN): de besloten vennootschap Loyalty Management Netherlands B.V. gevestigd te (2132 JH) Hoofddorp aan de Polarisavenue 81 (KvK 34089332). LMN is houder van het domein www.airmilesdigitaal.nl.

  5. ‘Air Miles’: spaarpunten die een geldwaarde vertegenwoordigen.

  6. Air Miles Digitaal: het online platform waarop door middel van betaling in Air Miles en/of via een andere door Air Miles geaccepteerde betaalmethode, Digitale Producten (in de vorm van een e-voucher met unieke code) kunnen worden gekocht die recht geven op een Product of Dienst. DCC biedt de consument de mogelijkheid om via Air Miles Digitaal bepaalde Producten aan te schaffen middels door Loyalty Management Nederland B.V., gevestigd te (2132 JH) Hoofddorp aan de Polarisavenue 81 (KvK 34089332) uitgegeven Air Miles.

  7. Koopovereenkomst: de door middel van een bevestiging door of namens Air Miles Digitaal van een Order tot stand gekomen overeenkomst tussen de Koper enerzijds en DCC anderzijds betreffende de koop van een digitaal product.

  8. Koper: de Bezoeker die een Order plaatst en een Koopovereenkomst sluit met DCC.

  9. Order: het plaatsen van één of meerdere koopopdrachten via de Winkelwagen van Air Miles Digitaal.

  10. Partner: de partij waarmee door of namens DCC een overeenkomst is gesloten om via Air Miles Digitaal Producten van de Partner aan te bieden aan Bezoekers.

  11. Producten: de producten en diensten die van Partner(s) kunnen worden afgenomen met het digitale product (in de vorm van een e-voucher) zoals aangeboden op Air Miles Digitaal.

  12. PSP / Payment Service Providers: de partijen die de technische oplossingen en de ondersteunende processen leveren, die noodzakelijk zijn voor het afwikkelen van het betalingsverkeer om een Order te voldoen.

  13. Winkelwagen: de module van Air Miles Digitaal, waar de koop/verkoop van de Digitale Producten tot stand komt.

Artikel2 - Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform en de koop van Digitale Producten via Air Miles Digitaal.<br>

  2. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden gelden evenzeer ten behoeve van de door Air Miles Digitaal ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden waaronder uitdrukkelijk mede begrepen DCC.

  3. Air Miles Digitaal kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal dan op Air Miles Digitaal worden gepubliceerd. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Koper op significante wijze beïnvloedt, zal Air Miles Digitaal de Koper hiervan op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Koper brengen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op Air Miles Digitaal te vinden.

  4. Door voortzetting van het gebruik van het platform en/of de koop van Digitale Producten via Air Miles Digitaal na een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, stemt de Koper automatisch in met de gewijzigde of aanvullende Algemene Voorwaarden. Wanneer de Koper het niet eens is met gewijzigde of aanvullende Algemene Voorwaarden dan zal er geen Koopovereenkomst tussen Koper en Air Miles Digitaal gesloten kunnen worden.

  5. De Koper is zich ervan bewust dat de Partners ook (algemene) voorwaarden kunnen hanteren bij levering van een Product. Hiervoor wordt verwezen naar de websites van de Partners, waarnaar links zijn opgenomen op Air Miles Digitaal, en/of naar hetgeen hierover is opgenomen bij het aanbod en/of de toezending van de e-voucher van het betreffende Product.

  6. Ook Air Miles Digitaal kan op de verkoop van sommige Digitale Producten andere of aanvullende regels van toepassing verklaren dan zijn neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. Deze worden bij het aanbod van het desbetreffende digitale product of in (e-mail)berichtgeving van of namens Air Miles Digitaal vermeld.

Artikel3 - Rechten en Verplichtingen van de Koper

  1. De Koper dient aan de volgende vereisten te voldoen om een Order te kunnen plaatsen:

  a. Koper is tenminste 18 jaar oud;

  b. Koper heeft een geldig e-mailadres en is daarmee bereikbaar;

  2. De Koper dient in bezit te zijn van een geregistreerde Air Miles kaart om een Order te kunnen plaatsen via Air Miles Digitaal en dient zorgvuldig om te gaan met het wachtwoord en de inloggegevens waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn persoonlijke account. De Koper mag derden hiervan geen gebruik laten maken. De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn e-mailadres en andere gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen van een Order. Koper vrijwaart Air Miles Digitaal voor schade die voortvloeit uit (mis)gebruik van het wachtwoord, de inloggegevens en/of het persoonlijke account van Koper.

  3. De Koper garandeert dat Koper bij gebruikmaking van Air Miles Digitaal a) geen handelingen zal verrichten waardoor de infrastructuur en/of de functionaliteit van Air Miles Digitaal onredelijk of disproportioneel in beslag zou worden genomen b) het betaalproces niet zal manipuleren of omzeilen c) geen virussen, Trojaanse paarden, of andere software of technische hulpmiddelen zal gebruiken die schade kunnen toebrengen aan Air Miles Digitaal.

  4. Air Miles Digitaal/DCC en/of door Air Miles Digitaal/DCC in te schakelen partijen leveren slechts het digitale product, en zijn op geen enkele wijze gehouden om een Product te leveren.

  5. Air Miles Digitaal/DCC zijn te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd om (delen van) Orders van de Koper niet te verwerken of daar nadere voorwaarden aan te verbinden. Indien hiertoe wordt besloten, zal de Koper hierover worden geïnformeerd.

  6. De Koper is bij het gebruik van het platform Air Miles Digitaal en het kopen van de Digitale Producten verplicht alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven.

  7. Air Miles Digitaal/DCC kunnen overgaan tot het blokkeren van de mogelijkheid om Orders te plaatsen. Het handelen of nalaten in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kan een aanleiding zijn voor een dergelijke blokkering.

Artikel4 - Plaatsen van een Order via de Winkelwagen

  1. Een Bezoeker van Air Miles Digitaal kan overgaan tot het gebruik maken van de Winkelwagen door het plaatsen van een Order. Bezoeker handelt dan als Koper op grond van deze Algemene Voorwaarden, die een Koopovereenkomst aangaat met Air Miles Digitaal.

  2. De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Air Miles Digitaal een Order heeft bevestigd per e-mail.

  3. Koper verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden door tijdens het bestelproces in Winkelwagen op de bestelknop te drukken.

  4. Air Miles Digitaal is gerechtigd de Order van de Koper te annuleren. Air Miles Digitaal zal de Koper hierover terstond berichten.

  5. Air Miles Digitaal streeft ernaar om de Koper uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van een Order per e-mail te berichten en de Koopovereenkomst te bevestigen.

  6. Elk Digitaal Product beschikt over een unieke code en is slechts één keer bruikbaar. De Digitale Producten mogen niet worden doorverkocht of gekopieerd worden. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

  7. Digitale Producten kunnen door Koper worden verzilverd middels de unieke code/pincode die in de e-voucher staat die Koper na het plaatsen van de Order ontvangt. Koper is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de unieke code/pincode op de website van de Partner.

  8. De door Air Miles Digitaal opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet van de Koper kan worden verlangd dat hij de Koopovereenkomst in stand laat.

  9. De Digitale Producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Van misbruik zal aangifte worden gedaan. Air Miles Digitaal behoudt zich het recht voor om de Digitale Producten van een mogelijke frauderende Koper te annuleren.

  10. Digitale Producten of de restwaarde ervan zijn bij Air Miles Digitaal niet inwisselbaar voor geld en/of Air Miles.

  11. Het eigendom op de geleverde Digitale Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Koper aan zijn volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  12. Indien Partner (of bij Partner aangesloten partners) failliet gaat of anderszins haar activiteiten stopt, kunnen de betreffende Digitale Producten niet door Air Miles Digitaal retour worden genomen en vindt geen restitutie of andere vorm van compensatie door Air Miles Digitaal plaats.

Artikel5 - Rechten en Verplichtingen Air Miles Digitaal

  1. Air Miles Digitaal heeft te allen tijde het recht (het assortiment van) de Digitale Producten te wijzigen.

  2. Air Miles Digitaal/DCC en/of door Air Miles Digitaal/DCC in te schakelen partijen zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming (wanprestatie) van de Partner(s) in de nakoming van de verplichting tot levering van een Digitale Product, noch voor eventuele ondeugdelijke Digitale Producten.

  3. Air Miles Digitaal/DCC en/of door Air Miles Digitaal/DCC in te schakelen partijen doen hun uiterste best om de gegevens met betrekking tot de Digitale Producten volledig, juist en up-to-date te houden, maar kunnen hieromtrent geen garanties afgeven.

  4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op Air Miles Digitaal binden Air Miles Digitaal/DCC en/of door Air Miles Digitaal/DCC in te schakelen partijen niet.

  5. Air Miles Digitaal/DCC en/of door Air Miles Digitaal/DCC in te schakelen partijen zullen zich inspannen voor het goed functioneren van de Winkelwagen, maar kunnen geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren. Hetzelfde geldt ten aanzien van eventuele storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid van Air Miles Digitaal. Bovengenoemde partijen zullen zich inspannen om de problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.

  6. Air Miles Digitaal/DCC en/of door Air Miles Digitaal/DCC in te schakelen partijen zijn niet aansprakelijk jegens Bezoeker of Koper voor schade die het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of uitvallen van Air Miles Digitaal en/of de Winkelwagen.

  7. De Koper is verantwoordelijk voor de technische middelen, zoals hardware en een internetaansluiting, om gebruik te kunnen maken van Air Miles Digitaal en Orders te kunnen plaatsen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Koper.

Artikel6 - Betaling Order

  1. Een Order kan zowel volledig met Air Miles als door een combinatie van Air Miles en een andere door Air Miles Digitaal geaccepteerde betaalmethode worden betaald.

  2. De betaling van een Order geschiedt door de Koper aan Air Miles Digitaal en wordt afgehandeld door DCC. DCC zal betalingen (laten) afhandelen en incasseren in samenwerking met de PSP. DCC maakt voor de afhandeling van betaling gebruik van de dienstverlening van Loyalty Management Netherlands B.V. en Buckaroo Online Payment Services B.V. als PSP.

  3. De Koper verklaart zich akkoord dat Loyalty Management Netherlands B.V. en Buckaroo Online Payment Services B.V., diensten aanbieden ten behoeve van het verwerken van online betalingen van de Koper aan DCC. In dit verband zullen deze partijen kennisgevingen en mededelingen weergeven en handelingen verrichten namens DCC, hetgeen ook als zodanig door de Koper als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van, dan wel namens DCC wordt erkend.

  4. Het door de Koper voor een Order verschuldigde bedrag, dat overblijft na het inwisselen van Air Miles, dient direct in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, ontvangen te zijn alvorens een Koopovereenkomst tot stand kan komen.

Artikel7 - Herroepingsrecht

  1. Koper heeft het recht de aankoop van Digitale Producten via Air Miles Digitaal te herroepen in overeenstemming met hetgeen hierover wettelijk is bepaald ten aanzien van Consumenten.

  2. Ten aanzien van producten geldt het volgende:

  2.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  2.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  3. Ten aanzien van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd geldt het volgende:

  3.1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  3.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  4. Air Miles Digitaal is gerechtigd om navolgende producten en diensten uit te sluiten van het herroepingsrecht. Hetgeen betekent dat Koper ten aanzien van Digitale Producten die vallen onder de navolgende producten en diensten niet de mogelijkheid heeft de Koopovereenkomst te annuleren.

  4.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  4.2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  4.3. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

  4.4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

  4.5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  4.6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  4.7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

  4.8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

  5. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan DCC. Indien de melding op elektronische wijze bij DCC binnenkomt, zal Koper hiervan onverwijld een bevestiging ontvangen.

  6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, geldt dat digitale aankopen (e-voucher met unieke code) na ontvangst van de melding door of namens Air Miles Digitaal ongeldig gemaakt zullen worden.

  7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

  8. Indien het Digitale Product binnen de bedenktijd reeds door Koper (ten dele) is gebruikt of verzilverd is herroeping niet meer mogelijk.

  9. Het bedrag (inclusief eventuele leveringskosten) en/of de door Koper ingezette Air Miles die Koper retour ontvangt, zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Air Miles Digitaal op de hoogte is gesteld van de beslissing van Koper om de Koopovereenkomst te herroepen, worden terugbetaald. DCC (dan wel de PSP) betaalt de Koper namens Air Miles Digitaal terug met hetzelfde betaalmiddel op dezelfde tegenrekening als waarmee Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht en/of zal de te retourneren Air Miles laten bijschrijven op Air Miles kaart. Er zal aan Koper voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  10. Als Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Air Miles Digitaal de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel8 - Gebruik gegevens

  1. Air Miles Digitaal/DCC en/of door Air Miles Digitaal/DCC in te schakelen partijen zullen zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens die Air Miles verkrijgt uit hoofde van deze dienstverlening, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit verband wordt verwezen naar de Privacy Verklaring van Air Miles Digitaal.<br>

  2. Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder merkenrecht, databankrechten, auteursrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten op de webshop en alle content van Air Miles Digitaal, berusten uitsluitend bij Air Miles Digitaal haar licentiegever(s) of de Partner(s).

Artikel9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Voor zover op grond van dwingend recht is toegestaan aanvaarden Air Miles Digitaal/DCC geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van het platform Air Miles Digitaal of het kopen van Digitale Producten.

  2. Voor zover Air Miles Digitaal/DCC toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die de Bezoeker lijdt als gevolg van een aan Air Miles Digitaal toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de materiële schade, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

  3. De totale aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: a) het totaal van de door Air Miles Digitaal/DCC van Koper ontvangen bedragen in de periode van 1 maand voorafgaand aan de handeling die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of b) € 100,- (honderd euro).

  4. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Air Miles Digitaal/DCC.

  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Bezoeker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Air Miles Digitaal/DCC meldt.

  6. Ieder vordering tot schadevergoeding jegens Air Miles Digitaal vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

  7. Bezoeker is jegens Air Miles Digitaal/DCC aansprakelijk voor, en vrijwaart Air Miles Digitaal/DCC volledig van, alle schade en kosten die Air Miles Digitaal/DCC lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden (ii) een onrechtmatige daad of (iii) enig handelen van Bezoeker bij het gebruik van het platform Air Miles Digitaal en/of het plaatsen van Order(s). Alle door Air Miles Digitaal/DCC gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken zullen door Bezoeker/Koper worden vergoed.

  8. Bezoeker vrijwaart Air Miles Digitaal voor alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade en kosten verband houdende met of voortvloeiend uit gebruik van het platform Air Miles Digitaal en/of het plaatsen van Order(s) door Bezoeker. Bezoeker vrijwaart Air Miles Digitaal eveneens voor schade en kosten voortvloeiende uit een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of enige rechten van derden.

  9. De aansprakelijkheidsbepalingen en de vrijwaringsverplichtingen in dit artikel en elders in deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten behoeve van de directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van Air Miles Digitaal/DCC.

Artikel10 - Overige bepalingen

  1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.

  2. Air Miles Digitaal is te allen tijde gerechtigd om de inrichting van Air Miles Digitaal en de Winkelwagen, zonder nadere bekendmaking, te wijzigen. Dit kunnen wijzigingen betreffen die zien op technische of procedurele aanpassingen, maar ook op het verwijderen van sommige Digitale Producten.

  3. Air Miles Digitaal en/of door Air Miles Digitaal in te schakelen partijen zijn gerechtigd om derden (waaronder begrepen een PSP) in te schakelen voor de uitvoering van de diensten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel11 - Klachtenregeling

  1. Voor vragen of klachten over een Order of geleverde Digitale Producten kan de Koper terecht bij de klantenservice van Air Miles Digitaal. De gegevens staan onder het laatste artikel van deze Algemene Voorwaarden.

  2. DCC zal de vragen en/of klachten namens Air Miles Digitaal binnen 3 werkdagen in behandeling nemen.

  3. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DCC binnen de genoemde termijn van geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. De Koper dient Air Miles Digitaal in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

  5. Vragen of klachten over de Digitale Producten dienen door de Koper rechtstreeks bij de Partner(s) te worden ingediend.

Artikel12 - Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle rechtsverhoudingen tussen Air Miles Digitaal en Bezoeker/Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die tussen Air Miles Digitaal en Bezoeker/Koper ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

  3. Voor een Consument geldt eveneens dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij hij binnen een (1) maand nadat Air Miles Digitaal schriftelijk op deze bepaling een beroep heeft gedaan kiest voor een rechter die wettelijk bevoegd zou zijn.

Artikel13 - Air Miles Digitaal klantenservice

  Onze klantenservice is bereikbaar via:

  E-mail: info@airmilesdigitaal.nl
  Digital Content Company B.V.
  Wilgenweg 16 B
  1031 HV Amsterdam

Vragen?

Misschien staat uw vraag tussen de veelgestelde vragen. Die vindt u op deze pagina. U kunt ons ook een bericht sturen via het contactformulier. We helpen u graag.